Obrazac 4.7

Elementum Hrvatska d.o.o.
Božidara Adžije 24, 10430 Samobor
IBAN: HR1624020061100968461
SWIFT / BIC: ESBCHR22
Email: info@elementum.hr
www.elementum.hr

OPĆI UVJETI

OKVIRNOG UGOVORA O PRODAJI, POHRANI I OTKUPU SREBRNIH POLUGA
AG FRAGMENTUM

Uvod
Članak 1.

Elementum Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge (Elementum Hrvatska d.o.o.), OIB: 20232035633, je trgovačko društvo osnovano u skladu s pravom Republike Hrvatske, s registriranim sjedištem u Samoboru, Božidara Adžije 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem (MBS): 080774805, koje unutar svoje registrirane djelatnosti, a u skladu s ovim Općim uvjetima, omogućuje zainteresiranim osobama kupnju investicijskog srebra u obliku srebrnih poluga i njihovu pohranu u trezorima visokog stupnja sigurnosti u Švicarskoj ili Njemačkoj (dalje u tekstu: Elementum).

Područje primjene
Članak 2.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve okvirne ugovore o prodaji, pohrani i otkupu srebrnih poluga koji budu sklopljeni između Elementuma i klijenta i njihov su sastavni dio, a slijedom toga su i sastavni dio svih pojedinačnih ugovora odnosno transakcija koje se temeljem tih okvirnih ugovora sklope između njih. Ovi Opći uvjeti dopunjuju posebne pogodbe utvrđene u ugovoru sklopljenom između Elementuma i klijenta i jednako su obvezujuće. U slučaju neslaganja Općih uvjeta i posebnih pogodbi, vrijede ove posljednje.

Značenje pojedinih pojmova
Članak 3.

U smislu ovih Općih uvjeta pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. „srebrna poluga“ jest poluga od srebra sačinjena po najvišem standardu kvalitete za investicijsko srebro, čistoće 999/1000, težine 15 kg, izrađena u nekoj od svjetski najpriznatijih kovnica koje imaju 'Good Delivery' status (dobre fizičke oznake i karakteristike) kod Londonskog udruženja tržišta plemenitim kovinama („The London Bullion Market Association“).

2. „trezor“ jest jedan od posebnih trezora visokog stupnja sigurnosti u Švicarskoj ili Njemačkoj, namijenjen između ostalog za čuvanje plemenitih kovina, koji posluje neovisno o općem bankarskom sustavu, ili od države nadzirano bescarinsko skladište u kojem se srebrne poluge mogu pohraniti bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

3. „klijent“ je osoba koja temeljem sklopljenog okvirnog ugovora s Elementumom i u skladu s ovim Općim uvjetima srebrne poluge kupuje i/ili pohranjuje i/ili prodaje (daje u otkup).

4. „cjenik“ je neizostavni sastavni dio ovih Općih uvjeta kojim su precizno definirane sve važeće cijene i naknade proizvoda i usluga, a može ga se pronaći na internetskim stranicama Elementuma te njegovo razumijevanje i prihvaćanje klijent potvrđuje prihvaćanjem ovih Općih uvjeta. O eventualnim izmjenama i dopunama cjenika klijent će biti pravodobno obaviješten putem SMS-a ili e-poštom.

Klijent
Članak 4.

(1) Klijent može biti pravna osoba ili fizička osoba koja ima navršenih 18 godina života.

(2) Ugovor u ime i za račun potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

(3) Polazeći od načela slobode ugovaranja i uređivanja obveznih odnosa, Elementum zadržava pravo, bez posebnog obrazloženja, odbiti sklopiti ugovor sa zainteresiranom osobom, kao i u slučaju da zainteresirana osoba odbije dati osobne podatke potrebne za sklapanje ugovora odnosno privolu za prikupljanje i obradu podataka na način kako je to propisano posebnim propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te propisima o zaštiti osobnih podataka.

Identifikacija klijenta i zaštita osobnih podataka
Članak 5.

(1) Sukladno važećim propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, Elementum je obvezan identificirati svoje klijente. Identifikacija se vrši na način određen posebnim zakonom. Za potrebe sklapanja ugovora, kao i za potrebe ažuriranja podataka tijekom trajanja ugovornog odnosa klijent je na zahtjev Elementuma dužan dati osobni identifikacijski broj (OIB). Pored toga, klijent je dužan na zahtjev Elementuma dati izjavu o tome tko je stvarni vlasnik srebra koje se kupuje i pohranjuje.

(2) Podaci o klijentima Elementuma, kao i činjenice i okolnosti koje je Elementum saznao na osnovi ugovornog odnosa s klijentima odnosno svakim pojedinačnim klijentom, smatraju se poslovnom tajnom te ih Elementum može otkriti samo u slučajevima koji su propisani zakonom.

(3) Elementum prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke klijenta u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Elementum kao voditelj zbirke osobnih podataka prikuplja i obrađuje podatke u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza, te u svrhu sklapanja i ispunjavanja ugovora s klijentom. Klijent ima pravo na pristup podacima i pravo na ispravak podataka koji se na njega odnose. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ako zainteresirana osoba odbije dati potrebne osobne podatke, ugovor se s njom neće sklopiti odnosno poslovni odnos se neće uspostaviti.

Sklapanje okvirnog ugovora
Članak 6.

(1) Elementum i klijent sklapaju okvirni ugovor o prodaji i pohrani odnosno otkupu srebrnih poluga elektroničkim putem, preko posebne internetske stranice Elementuma. Klijent je suglasan sa sklapanjem ugovora elektroničkim putem i dostavljanjem obavijesti i međusobno obvezujućih izjava uz uporabu posebne internetske stranice Elementuma i/ili elektroničke pošte. U slučaju naknadne promjene adrese i/ili drugih podataka potrebnih za ispunjenje ugovora (ime ili prezime, bankovni račun, adresa e-pošte, broj telefona i sl.) klijent je obvezan bez odgode obavijestiti Elementum. Prije sklapanja ugovora klijentu će se omogućiti uvid u ove Opće uvjete te Cjenik i zatražiti da on potvrdi da je s njima upoznat i da na njihovu primjenu pristaje.

(2) Okvirni ugovor se sklapa temeljem klijentova zahtjeva za sklapanje tog ugovora. Okvirni ugovor je sklopljen kada Elementum prihvati klijentov zahtjev za sklapanje tog ugovora.

(3) Prihvaćanje klijentova zahtjeva za sklapanje okvirnog ugovora klijentu se potvrđuje elektroničkim putem (e-poštom i/ili intranetom klijenta).

(4) Klijent koji se prema posebnim propisima smatra potrošačem može, ne navodeći za to razlog, raskinuti okvirni ugovor jasnom i nedvosmislenom izjavom u tekstualnom obliku (npr. pismo, e-pošta) u roku od 14 dana od dana sklapanja tog ugovora. Izjava o raskidu je pravodobna ako je otposlana u spomenutom roku. U slučaju takvog raskida ugovora, Elementum je dužan što je moguće prije, a najkasnije u roku od 7 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti klijentu cjelokupan iznos koji je ovaj uplatio na ime jednokratne naknade za otvaranje pretinca za pohranu.

(5) Do proteka roka za raskid klijent koji se prema posebnim propisima smatra potrošačem ne može niti na izričit vlastiti zahtjev sklapati pojedinačne ugovore odnosno vršiti transakcije (kupovati srebrne poluge).

(6) Klijent sve svoje eventualne pritužbe i prigovore u svezi s okvirnim ugovorom (i temeljem njega sklo-pljenim pojedinačnim ugovorima odnosno izvršenim transakcijama) može uputiti Elementumu na adresu Elementum Hrvatska d.o.o., Božidara Adžije 24, 10430 Samobor ili elektroničkom poštom na „info@elementum.hr“.

Otvaranje pretinca za pohranu
Članak 7.

(1) Nakon sklapanja okvirnog ugovora Elementum će za klijenta otvoriti poseban pretinac za pohranu.

(2) Klijent će putem SMS-a i/ili e-pošte dobiti pristupne podatke (korisničko ime i lozinka) putem kojih, preko internetske stranice Elementuma, može u svako doba pristupiti svom posebnom zaštićenom online području (dalje: Intranet klijenta) u kojem može izvršiti uvid u stanje svog pretinca za pohranu (količinu srebra koju ima), („Pregled promjena u pretincu“) pregledavati transakcije, ispisivati izvode, davati naloge za kupnju i pohranu ili otkup srebra itd. O postojanju nove informacije u Intranetu klijenta Elementum će putem SMS-a i/ili elektroničke pošte obavijestiti klijenta.

(3) Za otvaranje i vođenje pretinca za pohranu klijent plaća posebnu jednokratnu ulaznu naknadu čija cijena je navedena u važećem cjeniku.

Kupnja srebra
Članak 8.

(1) Svakom uplatom na bankovni račun društva Elementum i navođenjem svoga posebnog broja (dalje: posebni broj klijenta i/ili broj pretinca) klijent daje Elementumu nalog za kupnju i pohranu srebra. Najmanji iznos pojedinačne uplate naveden je u cjeniku. Najmanja jedinica u kojoj se obračunava kupljeno srebro je 1/10 000 grama.

(2) Elementum kupuje srebro za svoje klijente jednom tjedno, u pravilu utorkom, a klijentova transakcija (kupnja srebra) se provodi najkasnije 3. (trećega) radnog dana od prvog utorka koji slijedi nakon zaprimljene klijentove uplate. Redovan rok isporuke u pretinac klijenta je do 4 tjedna.

(3) Klijent može jasnom i nedvosmislenom izjavom u tekstualnom obliku (e-pošta) opozvati nalog koji je dao uplatom najkasnije 3 (tri) dana prije referentnog dana od kojeg se računa rok u kojem se kupnja provodi. U slučaju pravodobnog opoziva naloga Elementum će što je moguće prije, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka izjave o opozivu naloga, vratiti klijentu cjelokupan iznos odnosne uplate.

(4) Budući da je cijena srebra, kao plemenite kovine, ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu na koje Elementum nema nikakav utjecaj i koje mogu nastati tijekom razdoblja opoziva, i da od nje izravno ovisi prodajna cijena, klijent nakon proteka roka za opoziv naloga iz st.3. ovog članka nema pravo raskinuti ugovor (odustati od kupnje) niti tražiti odgodu kupnje, što se odnosi i na klijente koji se u smislu propisa o zaštiti potrošača smatraju potrošačima.

(5) Prodajna cijena (cijena za koju klijent kupuje srebro od Elementuma) određuje se temeljem burzovne cijene srebra (London silver fixing) izražene u EUR i objavljene na internetskoj stranici „https://goldprice.org/“, važeće na referentni dan u kojem Elementum sukladno st.4. ovog članka provodi kupnju srebra za klijente, valutnog odnosa HRK i EUR važećeg na isti dan prema prodajnom tečaju za efektivu Erste&Steiermärkische Bank d.d., te uvećanja tako dobivenog iznosa za određeni postotak prema važećem cjeniku.

(6) Prodajna cijena obuhvaća proizvodnu cijenu, trgovačku maržu, troškove obrade i administrativne tro-škove, troškove osiguranja, troškove špedicije za osigurani prijevoz vrijednosti, troškove revizora, te troškove marketinga i prodaje. U prodajnu cijenu nisu uračunati troškovi eventualne isporuke klijentu, carine, pdv-a i drugih posebnih nacionalnih davanja. Budući da Elementum kupuje srebro za svoje klijente nakon primitka njihove uplate, klijent je suglasan s utvrđivanjem prodajne cijene na način opisan u st. 4. ovog članka.

(7) Potvrda kupnje srebra biti će vidljiva u Intranetu klijenta najkasnije 3 (tri) radna dana nakon kupnje prispijećem izvješća o kupnji i pohrani. Stjecanje srebra kumulira se kupnju po kupnju, što je također vidljivo na Intranetu klijenta.

(8) Klijent može zahtijevati da mu se jednom godišnje, u pisanom obliku putem pošte, na njegovu adresu dostavi izvješće o pohranjivanju srebra sa stanjem na dan 31.12. odnosne kalendarske godine.

Prijenos vlasništva
Članak 9.

(1) Prijenos vlasništva temelji se na očitovanju volje Elementuma da se posjed srebrnih poluga koje su kupljene za klijenta predaje klijentu, za kojeg se osniva pravo da mu Elementum preda te srebrne poluge u posjed, u smislu čl. 15. st.2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a koje očitovanje volje se vrši knjiženjem kupljenih količina u klijentov pretinac za pohranu. Stranke unaprijed izjavljuju da su suglasne s opisanim načinom prijenosa vlasništva.

(2) Srebrne poluge koje je klijent kupio njegovo su vlasništvo, a ne vlasništvo Elementuma.

(3) Klijent će s obzirom na relevantnu prodajnu cijenu steći u vlasništvo onoliko srebrnih poluga (cijeli broj) koliko maksimalno omogućuje visina njegove uplate. Za preostali uplaćeni iznos, jednako kao i za uplaćene iznose koji nisu dostatni za stjecanje vlasništva jedne cijele srebrne poluge, kupac će steći odgovarajući (razmjerni) suvlasnički dio jedne srebrne poluge.

(4) Elementum je ovlašten iz ukupne količine srebra koje u obliku srebrnih poluga ima u neposrednom posjedu isporučiti određenom klijentu količinu koja tom klijentu pripada ili izuzeti količinu koja pripada samom Elementumu, bez da je za to potrebna suglasnost ostalih klijenata.

Pohrana (ostava)
Članak 10.

(1) Klijent je suglasan da se srebro koje je kupljeno za njega knjiži i pohranjuje u trezoru.

(2) Srebro se pohranjuje za račun klijenta u trezoru, bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost i carina.

(3) Nakon svake transakcije odnosno promjene stanja (kupnja, prodaja ili naknada) Elementum za klijenta sastavlja izvještaj o pohranjenim količinama srebra koji je klijentu dostupan u Intranetu klijenta. Novo, promijenjeno stanje s iskazanim količinama pohranjenog srebra smatra se prihvaćenim od strane klijenta ako on u roku od 14 dana od dana kad mu je izvještaj učinjen dostupnim ne uputi Elementumu pisani prigovor.

(4) Klijentu se na ime naknade za pohranu srebra mjesečno umanjuje gramaža njegovog pohranjenog srebra na referentni dan (1. radni dan u mjesecu), unaprijed, za tekući mjesec za postotak naveden u pripadajućem cjeniku.

(5) Klijent može zatražiti da mu se sukladno odredbama čl. 11. ovih Općih uvjeta isporuči njegovo pohranjeno srebro, odnosno zatražiti da mu sukladno odredbama čl. 12. ovih Općih uvjeta to srebro Elementum otkupi.

Preuzimanje i dostava
Članak 11.

(1) Klijent može, uz pravodobnu prethodnu najavu i u okvirima količina koje mu pripadaju, osobno ili putem ovlaštenog punomoćnika preuzeti željenu količinu srebrnih poluga iz trezora u kojem su pohranjene. Takva isporuka srebrnih poluga klijentu se posebno ne naplaćuje, ali trenutkom preuzimanja za klijenta nastaje obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema propisima države u kojoj se trezor nalazi (Švicarska ili Njemačka).

(2) Klijent može zatražiti od Elementuma da mu, u okvirima količina koje klijentu pripadaju, dostavi na zadnje prijavljenu adresu željenu količinu srebrnih poluga. Takva isporuka srebrnih poluga klijentu se posebno naplaćuje. Klijent snosi sve troškove vezane za isporuku, a osobito troškove ambalaže, same isporuke, osiguranja, eventualne poreze, manipulativne i administrativne naknade, carine i eventualna ostala posebna davanja u državi u kojoj se srebrne poluge imaju isporučiti. Sve troškove vezane za isporuku (uključujući i carinu) klijent plaća prije isporuke. Elementum će pravodobno predočiti klijentu ukupan iznos svih troškova vezanih za isporuku, a s isporukom će započeti nakon što taj iznos bude uplaćen na njegov bankovni račun od strane klijenta.

(3) Prije isporuke klijent je obvezan Elementumu dostaviti svu dokumentaciju i pružiti sve informacije koje su potrebne za uspješno izvršenje isporuke.

(4) Istovremeno s isporukom vrši se isknjiženje srebra iz količina koje pripadaju klijentu.

(5) I u slučaju obvezujućih rokova isporuke Elementum ne odgovara za eventualna kašnjenja uzrokovana višom silom ili događajima koji u većoj mjeri otežavaju ili onemogućavaju isporuku (npr. štrajkovi, onemogućavanje rada radnicima zbog naredbi upravnih tijela). U takvim slučajevima rok isporuke se produljuje za razdoblje trajanja zapreke, uključujući i dodatni rok za pripremu isporuke.

(6) Ako klijent davanjem netočne adrese, netočnih informacija, dostavljanjem neodgovarajuće dokumentacije ili na drugi način uzrokuje Elementumu dodatne troškove isporuke ili mu nanese drugu štetu, dužan je te troškove odnosno štetu naknaditi.

(7) Isporučiti se može najmanje jedna srebrna poluga od 15 kg. Suvlasnički dio na jednoj srebrnoj polugi koji klijent eventualno ima u smislu čl.9. st.3. ovih Općih uvjeta Elementum će na zahtjev klijenta otkupiti sukladno čl. 12. ovih Općih uvjeta.

Otkup
Članak 12.

(1) Klijent ima pravo u svako doba zahtijevati da Elementum otkupi u cijelosti ili djelomično pohranjeno klijentovo srebro. Taj zahtjev klijent podnosi Elementumu putem obrasca koji je dostupan u Intranetu klijenta.

(2) Otkup se provodi najkasnije 3. (trećega) radnog dana od prvog utorka koji slijedi nakon zaprimljenog klijentovog zahtjeva za otkup. Klijent ne može opozvati zahtjev za otkup.

(3) Otkupna cijena (cijena za koju klijent prodaje srebro Elementumu) određuje se temeljem burzovne cijene srebra izražene u EUR, objavljene na internetskoj stranici „https://goldprice.org/“, važeće na referentni dan u kojem Elementum sukladno st.2. ovog članka provodi otkup, valutnog odnosa HRK i EUR važećeg na isti dan prema kupovnom tečaju Erste&Steiermärkische Bank d.d., te umanjenja tako dobivenog iznosa za određeni postotak prema važećem cjeniku.

(4) Ako otkup podliježe oporezivanju porezom na promet, isti je sadržan u otkupnoj cijeni. Klijent je suglasan s utvrđivanjem otkupne cijene na način opisan u st.3. ovog članka.

(5) Vlasništvo klijenta nad pohranjenim srebrnim polugama koje su predmet otkupa, odnosno njegov eventualni suvlasnički dio na jednoj srebrnoj polugi, prenosi se na Elementum isknjiženjem iz klijentova pretinca za pohranu. Stranke unaprijed izjavljuju da su suglasne s takvim prijenosom vlasništva u slučaju otkupa.

(6) Otkupnu cijenu Elementum će klijentu isplatiti u roku od 7 (sedam) dana od prijenosa vlasništva. Isplata otkupne cijene vrši se isključivo na bankovni račun koji glasi na ime klijenta.

Trajanje, otkaz i raskid okvirnog ugovora
Članak 13.

(1) Okvirni ugovor o prodaji i pohrani srebrnih poluga nije vremenski ograničen.

(2) Klijent može u svako doba otkazati Okvirni ugovor. U slučaju otkaza okvirnog ugovora klijentu će se količina srebra koja mu po aktualnom stanju pripada, umanjena za eventualno dospjele naknade, isporučiti sukladno čl.11. ovih Općih uvjeta odnosno otkupiti sukladno članku 12. ovih Općih uvjeta, ovisno o njegovom izboru. Klijent nema pravo na povrat podmirenog iznosa naknade iz čl.7. st.3. ovih Općih uvjeta.

(3) U slučaju otkaza Okvirnog ugovora klijent je obvezan platiti Elementumu naknadu za zatvaranje pretinca za pohranu navedenu u važećem cjeniku.

Provjera pohranjenih količina srebra
Članak 14.

(1) Elementum je obvezan angažirati ovlaštenog revizora (ili renomiranu revizorsku kuću) koji će najmanje jednom godišnje, provjeriti je li srebro koje je klijent kupio fizički pohranjeno i raspoloživo u trezoru. Budući da se radi o skupnoj pohrani, revizor provjerava odgovara li ukupna količina pohranjenog srebra u srebrnim polugama zbroju količina koje temeljem sklopljenih ugovora pripadaju svakom pojedinom klijentu, uvećanom za količinu koja pripada samom Elementumu.

(2) Elementumova ovlast raspolaganja pohranjenim srebrom u trezoru je ograničena. Elementum ne može fizički raspolagati pohranjenim srebrom u trezoru (npr. izuzimati određene količine, preskladištiti srebro i sl.) bez nadzora ovlaštene nadzorne službe trezora.

(3) Izuzimanje određenih količina srebra radi isporuke, preskladištenje ili bilo koje drugo fizičko raspolaganje pohranjenim srebrom vrši se isključivo u nazočnosti ovlaštene nadzorne službe trezora.

(4) Eventualni klijentovi odštetni zahtjevi prema revizoru i/ili ovlaštenoj nadzornoj službi trezora glede visine jednako su ograničeni kao i eventualni odštetni zahtjevi Elementuma prema revizoru. Prigodom ugovaranja ograničenja visine odštetnog zahtjeva s revizorom Elementum će postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika i držati se uobičajenih pravila za tu djelatnost.

Odgovornost za štetu
Članak 15.

(1) Do prijenosa vlasništva u smislu čl.9. st.1. ovih Općih uvjeta rizik slučajne propasti ili oštećenja pohranjenog srebra snosi Elementum, a nakon toga rizik prelazi na klijenta.

(2) Elementum odgovara klijentima samo za eventualnu štetu koja je od strane Elementuma ili njegovih pomoćnika protupravno uzrokovana namjerom ili nepažnjom.

Napomene o rizicima
Članak 16.

Srebro je plemenita kovina i kao takvo je sirovina. Iako je njegova pojava u prirodi ograničena i ne može se umjetno proizvoditi, to nije jamstvo za konstantni rast njegove vrijednosti u budućnosti. Dosadašnja iskustva su pokazala da utjecaj tržišta na privatne i/ili državne sektore može značajno utjecati na cijenu srebra zbog čega je potrebno računati s visokom volatilnošću, a u nepovoljnim vremenima i s mogućim gubitkom. Plemenitim kovinama se trguje u cijelom svijetu, a time je uvelike uvjetovan i rizik promjena cijene investicijskog srebra, jer se porast cijene srebra može kompenzirati kroz negativno kretanje tečaja između vodećih svjetskih valuta. Ostali čimbenici koji utječu na cijene plemenitih kovina su razvoji na tržištu kapitala, kretanje kamatnih stopa, kao i opća ekonomija. Investiranje u srebro je povezano s rizikom tečaja i time pripada u visoko špekulacijske investicije. Za klijente s kratkoročnim investicijskim ciljevima investicija u plemenite kovine, pa tako i u srebro, ne mora biti isplativa. Kupovina na kredit se ne preporučuje. Isporuka srebra u smislu čl. 11. ovih Općih uvjeta ne mora biti klijentu ekonomski opravdana ako se radi o manjim količinama. Elementum ne preuzima odgovornost za eventualne gubitke prouzročene rizičnom investicijom klijenta, jednako kao i za događaje kao što su npr. rat, viša sila, državne intervencije i slučajnosti.

Poslovna nesposobnost, smrt klijenta, punomoći
Članak 17.

(1) Ako se Elementumu dostave dokumenti koji ukazuju na poslovnu nesposobnost ili ograničenu poslovnu sposobnost klijenta, Elementum može zahtijevati da mu se dostavi valjana i vjerodostojna isprava nadležnog tijela o poslovnoj nesposobnosti odnosno o ograničenoj poslovnoj sposobnosti.

(2) U slučaju smrti klijenta Elementum će srebro koje je klijentu pripadalo samo uz predočenje valjane isprave o nasljeđivanju izdane od nadležnog tijela isporučiti svim njegovim nasljednicima zajedno ili osobi koju nasljednici zajednički imenuju temeljem ovjerovljene pisane isprave.

(3) Punomoći koje klijent eventualno izda trećim osobama moraju biti u pisanom obliku i odnositi se isključivo na poseban broj klijenta, te biti javnobilježnički ovjerovljene.

Statusne promjene Elementuma
Članak 18.

(1) U slučaju stečaja Elementuma klijent ostaje vlasnik pohranjenih količina srebra koje mu pripadaju i glede njih ima izlučno pravo koje ne zastarijeva. Zahtjev za izdvajanjem srebra iz stečajne mase svaki klijent može samostalno prijaviti nadležnom tijelu stečajnog postupka. Kao dokaz osnovanosti svoga zahtjeva klijentu će poslužiti zadnje važeće izvješće Elementuma („Pregled promjena u pretincu“).

(2) U slučaju spajanja Elementuma s drugim društvom ili njegova pripajanja drugom društvu sva prava i obveze Elementuma prelaze neizmijenjene na njegova pravnog slijednika. Klijent i dalje ostaje vlasnik svojih pohranjenih količina srebra.

Izmjene i dopune Općih uvjeta
Članak 19.

(1) Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta obvezuju ugovorne strane ako su sačinjene u pisanom obliku.

(2) O izmjenama i dopunama ovih Općih uvjeta Elementum će obavijestiti klijenta elektroničkom poštom i/ili putem Intraneta klijenta.

(3) Izmijenjeni i/ili dopunjeni Opći uvjeti u odnosu na klijenta proizvode pravne učinke nakon isteka 14 dana od dana kada je klijent o njima obaviješten, ako im u tom roku klijent u pisanom obliku ne prigovori.

Mjerodavno pravo i sudska nadležnost
Članak 20.

(1) Na sve odnose između Elementuma i klijenta bez iznimke se primjenjuje pravo Republike Hrvatske.

(2) Za sve eventualne sporove između Elementuma i klijenta ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.


 

CJENIK
uz Opće uvjete okvirnog ugovora o kupnji, pohrani i otkupu srebrnih poluga od 15kg,
Ag fragmentum

 1. Otvaranje pretinca za pohranu srebra 2.250,00 kn(jednokratno)
 2. Zatvaranje pretinca za pohranu srebra 100,00 kn(jednokratno)
 3. Postotak uvećanja burzovne cijene - „https://goldprice.org/“ silver fixing u EUR
  a.) za ulaganje u iznosu od 225,00kn - 22.500,00kn 20,00 %(svaki puta)
  b.) za ulaganje u iznosu od 22.500,01kn - 60.000,00kn 15,00 %(svaki puta)
  c.) za ulaganje iznad 60.000,01kn 10,00 %(svaki puta)
  Uključuje: cijenu srebra, trošak izrade srebrnih poluga, trošak sigurnog i osiguranog prijevoza u trezor u bescarinskoj zoni, trošak carinskog postupka kod unošenja srebra u trezor u bescarinskoj zoni, trošak preuzimanja i evidentiranja srebra u trezoru u bescarinskoj zoni, trošak obrade narudžbe, proviziju tvrtke Elementum.
 4. Postotak umanjenja burzovne cijene – „https://goldprice.org/“ silver fixing u EUR
  -3,50 %(svaki puta)

  Klijent može ostvariti povoljnije uvjete otkupa kroz popust za vjernost prema sljedećim uvjetima:
  1. od samog početka mora imati ugovoren trajni nalog te dokaz o tome treba dostaviti na: info@elementum.hr
  2. u tekućoj godini mora kupiti srebra za najmanje 9.000,00kn. Primjer: trajni nalog na 400kn/mj + dodatna uplata 4.200,00kn (u tekućoj godini)
  3. u ovaj proizvod, Ag fragmentum, klijent mora ulagati najmanje 5, 7 ili 10 godina
   c.1 kod 5 godina poštivanja navedenih uvjeta klijent za vjernost ostvaruje popust 0,25%, što u primjeru izgleda 3,5%-0,25% = 3,25% umanjenje burzovne cijene kod otkupa
   c.2 kod 7 godina poštivanja navedenih uvjeta klijent za vjernost ostvaruje popust 0,50%, što u primjeru izgleda 3,5%-0,50% = 3% umanjenje burzovne cijene kod otkupa
   c.3 kod 10 godina poštivanja navedenih uvjeta klijent za vjernost ostvaruje popust 0,75%, što u primjeru izgleda 3,5%-0,75% = 2,75% umanjenje burzovne cijene kod otkupa

   Uključuje: trošak pripreme srebra za isporuku iz trezora u bescarinskoj zoni, trošak carinskog postupka po izlasku iz trezora u bescarinskoj zoni, trošak isporuke i evidentiranja iz trezora u bescarinskoj zoni, trošak obrade zahtjeva za otkupom, trošak sigurnog i osiguranog prijevoza iz trezora u bescarinskoj zoni, trošak doznake novca.

 5. Trošak pohrane srebra 0,1408 % grama(jednom mjesečno)
 6. Minimalni iznos za pojedinačnu kupnju 225,00 kn(za provedbu transakcije)
 7. Trošak dostave srebrnih poluga izračunava se prema dostavljenim informacijama o mjestu dostave tj. isporuke temeljem klijentovog zahtjeva za isporukom tj. dostavom.
Elementum Hrvatska d.o.o. zadržava pravo razmjerne korekcije cijena ukoliko se tečaj HRK/EUR promijeni za više od 4%!

U Samoboru, 01. ožujka 2021. godine.